REGULATIONS

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İDÜBALKAM): İzmir Demokrasi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,


c) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,


ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı


MADDE 5 – (1) Balkan ülkelerine ve mücavir alanlarına yönelik olarak tarih, coğrafya, sosyoloji, halk kültürü, tercüme, dil ve edebiyat alanlarında araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını çeşitli basılı ve elektronik ortamlarda yayımlamak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek, Balkanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıp ülkemizde konuyla ilgili bilgi birikimini sağlamaktır.


Merkezin faaliyet alanları


MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:


a) Balkan ülkelerine yönelik olarak tarih, coğrafya, sosyoloji, halk kültürü, tercüme, dil ve edebiyat alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.


c) Balkan ülkelerindeki bilimsel kurum, kuruluşlar ve bilim insanlarıyla ikili ilişkiler geliştirmek amacıyla karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi ziyaretleri düzenlemek.


ç) Üniversitede Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını teşvik etmek.

d) Balkanlar ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları


MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:


a) Müdür.


b) Yönetim Kurulu.


Müdür


MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona  erer. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere tarih, coğrafya, sosyoloji, halk kültürü, tercüme, dil ve edebiyat alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin tam zamanlı veya aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak  görevlendirilmek  üzere  Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdür yardımcısı, Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet  eder. Müdürün görevi sona  erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri


MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:


a) Merkezi temsil etmek.


b) Merkezin faaliyetlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.


c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

e) Her yıl sonunda, o yıl içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.


f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Rektörlüğe bağlı ve ihtiyaç duyulan diğer bölümlerde Merkez programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.


g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.


ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.


h) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
Yönetim Kurulu


MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve tarih, coğrafya, sosyoloji, halk kültürü, tercüme, dil ve edebiyat alanlarında çalışmaları bulunan öğretim üyelerinden altı üye dâhil toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süre bitmeden boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim  Kurulu üyelerinden biri en kıdemli olandan başlamak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulunun kararları Rektör onayından sonra uygulanır.

(2) Yönetim Kurulu iki ayda bir olağan olarak toplanır. İhtiyaç halinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri


MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.

b) Merkezin ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve bütçesini hazırlamak.


c) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı


MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi


MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.


Hüküm bulunmayan haller


MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük


MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.